ปรึกษาทนายความ

เริ่มต้นเพียง 99.-

บริการฟ้องร้องคดีความ

โดยทนายผู้เชี่ยวชาญ
ติดต่อเรา
 • คดีแรงงาน เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 • ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
 • คดีครอบครัว หย่าร้าง
 • อำนาจปกครองบุตร
 • ตั้งผู้จัดการมรดก
 • คดีแพ่งทั่วไป

บริการของสำนักงาน

 • การเจรจา การไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ
 • การดำเนินคดี ฟ้องร้อง
  • คดีแพ่ง
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีแรงงาน
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญา
  • คดีล้มละลาย
  • การค้าระหว่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา และดำเนินการที่จำเป็นในคดีความผิดที่มีโทษทางอาญา
 • การให้คำปรึกษาทั้งหมดที่เดี่ยวกับกฎหมายที่ดิน
 • การทำนิติกรรมทางด้านที่ดินต่างๆ เช่น
  • การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน
  • การจดจำนอง ขายฝาก
  • จดทะเบียนการเช่า
 • การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน หรือแรงงานสัมพันธ์
 • การให้คำปรึกษา ป้องกัน และแก้ไขข้อพิพาท เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 • การให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายหุ้นส่วน บริษัท
 • การจดทะเบียน จัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลง ห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • การจดทะเบียน ควบรวมกิจการ และแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน
 • การจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
 • การวิเคราะห์ความพร้อมและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (Gap Analysis)
 • การจัดทำเอกสารที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
  • แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
  • บันทึกการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Inventory List)
  • ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Notice)
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
  • แบบฟอร์มการให้ความยินยอม (Consent Form)
  • การแจ้งเตือนเมื่อมีการละเมิดเกี่ยวกับข้อมูล (Data Breach Notification)
  • สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)
 • การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
 • การให้บริการจัดทำสัญญาประเภทต่างๆ ทุกประเภท
 • การตรวจทานร่างสัญญาต่างๆ และให้ความเห็นประกอบการตรวจทางถึงข้อได้เปรียบ เสียเปรียบในการเข้าทำสัญญาดังกล่าว ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
Previous
Next

เกี่ยวกับเรา
ทนายออนไลน์

ทนายออนไลน์คือเว็บไซท์ที่ให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการทางกฎหมายได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปพบทนายความหรือเสียค่าใช้จ่ายสูงๆ จากการรับบริการจัดทำร่างสัญญาต่างๆ และการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากทนายความที่มีความเชียวชาญตามที่ท่านต้องการ

บริการของทนายออนไลน์แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือการให้บริการในรูปแบบของการจัดทำร่างสัญญาต่างๆที่เป็นที่ต้องการโดยผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อให้ระบบจัดทำร่างสัญญาขึ้นมาให้ตรงตามความต้องการและข้อมูลของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ร่างสัญญาที่อยู่บนทนายออนไลน์นี้ได้จัดทำโดยทนายความที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการร่างสัญญามากกว่า 10 ปี

ส่วนที่สองคือการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเฉพาะเรื่องตามความถนัดของทนายความแต่ละท่านโดยผ่านการนัดหมายเวลาเพื่อพูดคุยและขอคำปรึกษากับทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามที่ท่านต้องการ

ทั้งนี้อัตราค่าบริการของเราเป็นอัตราที่ถูกมากเมื่อเทียบกับบริการที่ท่านจะได้รับและเป็นบริการที่ให้โดยทนายความที่มีประสบการณ์จริง

ติดต่อเรา