นโยบายการให้บริการ

ในส่วนของการติดต่อนัดหมายทนายความเพื่อขอปรึกษาประเด็นทางกฎหมายทางโทรศัพท์ ท่านสามารถระบุประเด็นที่ท่านต้องการปรึกษาหารือ และสามารถเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกพร้อมทั้งเลือกจำนวนเวลาที่จะใช้ในการปรึกษาดังกล่าวโดยจะมีราคาของจำนวนเวลาแต่ละช่วงกำกับไว้ โดยท่านจะต้องดำเนินการชำระเงินให้แล้วเสร็จและระบบจะส่งข้อมูลการนัดหมายให้แก่ทนายความต่อไป ทั้งนี้ เมื่อท่านทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ท่านจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันและเวลานัดหมายได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการในทุกรณีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายการให้บริการนี้เท่านั้น  

เมื่อทนายความได้รับแจ้งข้อมูลการติดต่อ วันและเวลานัดหมายแล้ว ทนายความจะทำการติดต่อหาท่านตามข้อมูลการติดต่อและตามวันและเวลานัดหมายที่ท่านได้ระบุไว้ หากทนายความไม่สามารถติดต่อท่านได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆในครั้งแรก ทนายความจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการติดต่อท่านอีกเป็นระยะๆ หากเลยเวลานัดหมายไปแล้ว 30 นาทีเป็นอย่างน้อย และทนายความยังไม่สามารถติดต่อท่านได้ผู้ให้บริการจะถือว่าไม่ประสงค์จะใช้บริการปรึกษาทนายความและผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้ นอกจากนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณที่ทนายความไม่สามารถติดต่อท่านได้ตามวันและเวลานัดหมายเนื่องจากเหตุสุดวิสัยใดๆ เช่น ภาวะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ผู้ให้บริการจะดำเนินการติดต่อท่านเพื่อแจ้งเลื่อนวันและเวลานัดหมายใหม่ หรือจัดหาทนายความท่านใหม่ หรือคืนเงิน แล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ประสานงานในการจัดการนัดหมายระหว่างท่านและทนายความเท่านั้น การให้คำปรึกษาหรือบริการทางด้านกฎหมายของทนายความให้แก่ท่านไม่ว่าในกรณีใดๆ ถือเป็นการดำเนินการของทนายความเอง ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ในการให้คำปรึกษาหรือบริการของทนายความทั้งสิ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

การยกเลิกวันนัด

กรณีที่ชำระเงินสำเร็จแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ดำเนินการยกเลิก คืนเงิน เปลี่ยนแปลง แก้ไข วันนัดกรณีต่างๆ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการนัด เช่น วันผิด, เวลาผิด, ทนายความผิด
  • ผู้นัดไม่รับสาย หรือติดต่อไม่ได้
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงค่าที่ปรึกษาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
  • ต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม
  • กรณีเกิดการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อทุกกรณี
  • กรณีไม่พึงพอใจกับคุณภาพของการบริการ