4 เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA
4 เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA

4 เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว
.
PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act ซึ่งหมายถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่มีขึ้นเพื่อให้ภาคเอกชนและภาครัฐ(บุคคล/นิติบุคคล) ที่เก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลในไทยให้เป็นไปตามมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว
.
โดยหลักเกณฑ์หลักๆ คือต้องขอความยินยอมจาก “เจ้าของข้อมูล” ก่อนการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเสมอ
.
🔵 ข้อมูลแบบไหนที่ถือเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล”
สำหรับ ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม PDPA หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
.
– เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล
– ที่อยู่
– เบอร์โทรศัพท์
– อีเมล
– ข้อมูลทางการเงิน
– เชื้อชาติ
– ศาสนาหรือปรัชญา
– พฤติกรรมทางเพศ
– ประวัติอาชญากรรม
– ข้อมูลสุขภาพ
.
ทั้งนี้ ข้อมูลคนตาย ข้อมูลนิติบุคคล ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนี้
.
🔵 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิอะไรบ้าง ?
– สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ
– สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
– สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
.
🔵 PDPA มีประโยชน์อะไรบ้าง ?
ระดับประชาชน
– รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแจ้งชัด
– ขอให้ลบ ทําลาย หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
– สามารถร้องเรียนและขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากมีการใช้ข้อมูลฯนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แต่แรก
– ลดความเดือดร้อนรําคาญ หรือความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
.
🔵 ระดับหน่วยงานรัฐและเอกชน
.
– ยกระดับความเชื่อมั่นในมาตรฐานการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ในระดับนานาชาติ
– มีขอบเขตในการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจน
– มีการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม ตรวจสอบได้
.
🔵 ระดับประเทศ
.
– มีมาตรการในการกํากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
– มีเครื่องมือในการกํากับการดําเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
– สามารถตรวจสอบการดําเนินงานภาครัฐและภาคธุรกิจ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องเหมาะสม
.
อ้างอิง: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ธนาคารแห่งประเทศไทย
.
╔═══════════╗
📌 ปัญหาเกี่ยวกับคดีความอยากได้คำตอบเพื่อหาทางออก ปรึกษากับทนายความของเราแบบรวดเร็วทันใจ ไม่ว่าจะคดีเล็ก หรือคดีใหญ่ สามารถ inbox มาปรึกษาได้ ทนายออนไลน์ยินดีรับคำปรึกษาจากทุกท่าน
╚═══════════╝