ถูกรถบริษัทชนดูทรงคนขับไม่น่าจ่ายค่าเสียหายได้ อย่าทำข้อตกลงกับคนขับ ถ้าบริษัทไม่มารับรู้
ถูกรถบริษัทชนดูทรงคนขับไม่น่าจ่ายค่าเสียหายได้ อย่าทำข้อตกลงกับคนขับ ถ้าบริษัทไม่มารับรู้