จำเอาไว้ ที่ดิน ส.ป.ก.ไปจำนองแล้วโดนยึด ไม่สามารถทำได้ และถ้าใครยึดถือว่ามีความผิด
จำเอาไว้ ที่ดิน ส.ป.ก.ไปจำนองแล้วโดนยึด ไม่สามารถทำได้ และถ้าใครยึดถือว่ามีความผิด

จำเอาไว้ ที่ดิน ส.ป.ก.ไปจำนองแล้วโดนยึด
ไม่สามารถทำได้ และถ้าใครยึดถือว่ามีความผิด
.
เรื่องที่ดินทำกินที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร หรือ ที่ ส.ป.ก. เป็นเรื่องที่หลายคนยังมีความเข้าใจผิดในสิทธิการครองครอง หรือโอนถ่ายส่งต่อเปลี่ยนมือกันอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าที่ ส.ป.ก. เป็นที่หลวงที่จัดสรรให้ประชาชนได้ทำมาหากินในด้านการทำการเกษตรกรรม และปศุสัตว์ แต่หลายคนมักนำที่ดินไปใช้ในทางที่ผิด หรือขายทอดต่อให้กับนายทุน จนกลายเป็นปัญหาตามมาว่าจู่ๆ นายทุนจะมายึดที่ดินทำกินที่เอาไปจำนองไว้ ซึ่งตามกฎหมายทำได้หรือไม่ ทนายออนไลน์มีคำตอบ
.
ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา 39 ระบุไว้ว่า “ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทําการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
.
ประกอบกับ ที่ดิน ส.ป.ก.เป็นกรรมสิทธิของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ออกให้ราษฎรเพื่อใช้ทำการเกษตรเท่านั้น ราษฎรจึงมีเพียงสิทธิทำกินบนที่ดินดังกล่าวไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิในที่ดิน จึงไม่อาจนำที่ดิน ส.ป.ก.ไปจำนองได้
.
การที่ประชาชนนำเอาที่ ส.ป.ก. ไปจำนองกับนายทุน จึงขัดต่อกฎหมายอย่าชัดแจ้งจึงตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 นายทุนจึงไม่มีสิทธิยึดที่ดินแปลงดังกล่าว
.
แต่หากว่านายทุนได้ทำการเนียน ไม่ยอมคืนที่ ในฐานะผู้ใช้กรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือทายาท ต้องรีบติดต่อไปยังสำนักงาน ส.ป.ก.ประจำจังหวัด เพื่อตรวจสอบและติดตามเอาคืน
.
จำเอาไว้ให้ดีที่ ส.ป.ก. เป็นที่หลวงที่จัดสรรให้ทำมาหากิน ไม่สามารถจำนอง ไม่สามารถโดนนายทุนยึดได้ และผู้ที่จะได้สิทธิ์ทำกินต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในส่วนของประเภทการใช้ที่ดิน และในส่วนของผู้ได้กรรมสิทธิ์และทายาทเท่านั้น