ต้องการหย่า อยู่คนละจังหวัด เดินทางข้ามพื้นที่ลำบาก จะทำเรื่องหย่าได้หรือไม่
ต้องการหย่า อยู่คนละจังหวัด เดินทางข้ามพื้นที่ลำบาก จะทำเรื่องหย่าได้หรือไม่

ต้องการหย่า อยู่คนละจังหวัด
เดินทางข้ามพื้นที่ลำบาก จะทำเรื่องหย่าได้หรือไม่
.
แม้ว่าโควิด-19 จะสร้างผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน สถานที่ต่างๆ ต้องหยุดดำเนินกิจการภายใต้มาตราการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ยิ่งการเดินทางในช่วง ‘ล็อกดาวน์’ ข้ามเขต ข้ามจังหวัดยิ่งเป็นเรื่องยากลำบาก แต่ชีวิตคนเราก็ต้องดำเนินต่อไป คนเราจะรักกัน เลิกกัน หย่าร้างกัน โควิดไม่อาจห้ามให้คนหมดรัก ต้องแยกทางกันเดินได้
.
คู่สามีภรรยาที่ตอนนี้อยู่คนละที่ เดินทางไปทำเรื่องที่อำเภอ หรือที่สำนักงานเขตลำบาก แต่ต้องการที่จะทำเรื่องหย่าให้ถูกต้องในสถานการณ์แบบนี้ จะสามารถทำได้หรือไม่ วันนี้ทนายออนไลน์มีคำตอบ
.
การจดทะเบียนหย่าที่แม้ว่าจะไม่สามารถเจอหน้ากัน ก็สามารถทำได้ คู่สามีภรรยาทั้งสองฝ่ายควรตกลงทำบันทึกการหย่า หรือสัญญาหย่าโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินสมรส การใช้อำนาจปกครองบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร หรือเงื่อนไขอื่นๆ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลง หรือสัญญาหย่า พร้อมกับพยานลงชื่อ 2 คน
.
กรณีที่ทั้งคู่ไม่สามารถมาพบกันเพื่อทำบันทึกข้อตกลง หรือสัญญาหย่า ก็ให้ใช้วิธีเซ็นต์ชื่อแล้วสแกนส่งไปยังอีกฝ่าย เพื่อให้ลงนาม เมื่อลงชื่อครบก็ให้เก็บไว้คนละฉบับ
.
ทั้งสองฝ่ายต้องยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียน ที่แต่ละฝ่ายมีภูมิลำเนา พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ใบสำคัญการสมรส และหนังสือสัญญาหย่า ต่อนายทะเบียนที่ตกลงกันไว้ โดยแจ้งให้นายทะเบียนทราบว่าประสงค์จะจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียนกัน
.
เมื่อต่างฝ่ายต่างยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน นายทะเบียนจะสอบสวนรายละเอียดและออกใบสำคัญการหย่าให้แต่ละฝ่าย เป็นการหย่าแบบไม่ต้องเผชิญหน้า และมีผลทางกฎหมายเหมือนกัน ซึ่งก็เหมาะกับช่วงที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้แบบนี้