ถ้าคู่สมรสติดหนี้ ‘แชร์ลูกโซ่’ ต้องรับผิดชอบหนี้ร่วมกันหรือไม่?
ถ้าคู่สมรสติดหนี้ 'แชร์ลูกโซ่' ต้องรับผิดชอบหนี้ร่วมกันหรือไม่?

ถ้าคู่สมรสติดหนี้ ‘แชร์ลูกโซ่’ ต้องรับผิดชอบหนี้ร่วมกันหรือไม่?
.
ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี ก็ยังมีผู้ตกเป็นเหยื่อของ ‘แชร์ลูกโซ่’ เสมอ ยิ่งสมัยนี้วิวัฒนาการการหลอกล่อเอาเงินออกจากกระเป๋าของคนพวกนี้ทำได้แยบยลและน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกใจว่าทำไมยังมีผู้ต้องตกเป็นเหยื่อและเป็นหนี้แชร์ลูกโซ่อยู่เสมอ
.
แต่ถ้าสมมุติว่า สามี ภรรยา หรือคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายติดหนี้แชร์ลูกโซ่ แล้วโดนทวงถามหนี้ขึ้นมา คู่สมรสจะต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้ด้วยหรือไม่ วันนี้ทนายออนไลน์มีคำตอบ
.
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 บัญญัติว่า “หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามี หรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้
.
(1) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือน และจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว และการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ
.
(2) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
.
(3) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน
.
(4) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ให้สัตยาบัน
.
การที่สามีภริยาจะต้องตกเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ตามที่กฎหมายระบุไว้ใน ปพพ. มาตรา 1490 นั้น มีเงื่อนไข คือ
.
1.จะต้องเป็น “สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย” เท่านั้น

.
2.ภาระหนี้ที่คู่สมรสก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรส จะต้องเป็นภาระหนี้ ตาม ปพพ. มาตรา 1490 (1)-(4)
.
จากข้อเท็จจริงนี้ หนี้จากการเล่นแชร์หากเป็นเรื่องส่วนตัวของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ย่อมไม่ใช่ภาระหนี้ตาม ปพพ. มาตรา 1490 (1)-(4) คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ต้องรับผิดชอบร่วม ยกเว้นมีการให้ความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจด้วยทั้งสองฝ่าย
.
ในกรณีที่สามีภรรยาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส แม้ว่าสามีภรรยาจะสร้างภาระหนี้ ตาม ปพพ. มาตรา 1490 (1)-(4) ก็ตาม คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ต้องรับผิดชอบร่วม เรียกได้ว่า ภาระหนี้นั้น มีชื่อของใครผูกพันตามสัญญา คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบไป
.
แต่ถึงอย่างไรก็อย่าตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่เหล่านี้จะดีที่สุด อย่าเห็นแก่เงื่อนไขผลตอบแทนที่ดูสูงเกินจริง ได้ง่ายกว่าเงินลงงทุนหลายเท่าตัวอย่างผิดปกติ ซึ่งตามหลักการลงทุนนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ขอให้ระมัดระวังตัวเรื่องการลงทุนหรือการถูกชักจูงให้ร่วมลงทุนใดๆ ด้วย